Logo

Sprawdź ważność certyfikatu wydanego przez ITT CERTEX:      CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE      CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Data dodania: 18.03.2019

Wszystkie podmioty zainteresowane badaniem typu UE środków ochrony indywidualnej (na zgodność z wymaganiami zasadniczymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425) zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą jednostką w celu uruchomienia procedury oceny zgodności mającej na celu wydanie certyfikatu badania typu UE z datą obowiązywania od dnia 21 kwietnia 2018 r.

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Ocena typu WE ➔ Do pobrania.

ITT CERTEX – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – pierwszą w Polsce Jednostką Notyfikowaną w obszarze dyrektywy PPE 89/686/EWG oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Zakres naszej notyfikacji można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej NB 2534 oraz na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 175).

Data dodania: 04.01.2018

Ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 – zakres akredytacji naszej jednostki został rozszerzony i uwzględnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej – jest dostępny bezpośrednio na stronie Polskiego Centrum Akredytacji – to kolejny krok przybliżający naszą Jednostkę Notyfikowaną nr 2534 do prowadzenia badania typu UE w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej (PPE).

Data dodania: 05.12.2017

Aktualny wykaz norm zharmonizowanych można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:
Wykaz norm zharmonizowanych      dla rozporządzenia (UE) 2016/425 (PPE).

Data dodania: 18.03.2019

W dniu 31 stycznia 2017 Polska Norma PN-EN 61340-5-1:2009 Elektryczność statyczna – Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną – Wymagania ogólne została zastąpiona Polską Normą PN-EN 61340-5-1:2017-01 Elektryczność statyczna – Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną – Wymagania ogólne wprowadzającą IEC 61340-5-1:2016 [IDT], EN 61340-5-1:2016 [IDT]. Zgodnie Komunikatem Nr 3/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności norma PN-EN 61340-5-1:2009 pozostaje aktualna w ocenie zgodności do dnia 18 listopada 2019 r.
Nadanie Polskim Normom wycofanym statusu aktualnych do stosowania w ocenie zgodności w określonym terminie nie narusza innych przepisów określających w sposób odmienny ten termin (np. daty domniemania zgodności w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

Data dodania: 28.02.2018

Od dnia 1 czerwca 2017 w ocenie typu WE używana jest nowa, zaktualizowana wersja normy zharmonizowanej:

Data dodania: 01.05.2017

Od dnia 1 lutego 2016 w ocenie typu WE używane są nowe, zaktualizowane wersje następujących norm zharmonizowanych:

Data dodania: 01.02.2016


Ostatnia aktualizacja/Last update: 18.03.2019