Logo

Wszystkie podmioty zainteresowane badaniem typu UE środków ochrony indywidualnej (na zgodność z wymaganiami zasadniczymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425) zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą jednostką w celu uruchomienia procedury oceny zgodności mającej na celu wydanie certyfikatu badania typu UE z datą obowiązywania od dnia 21 kwietnia 2018 r.

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Ocena typu WE ➔ Do pobrania.

ITT CERTEX – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – pierwszą w Polsce Jednostką Notyfikowaną w obszarze dyrektywy PPE 89/686/EWG oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Zakres naszej notyfikacji można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej NB 2534 oraz na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 175).

Data dodania: 04.01.2018

Ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 – zakres akredytacji naszej jednostki został rozszerzony i uwzględnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej – jest dostępny bezpośrednio na stronie Polskiego Centrum Akredytacji – to kolejny krok przybliżający naszą Jednostkę Notyfikowaną nr 2534 do prowadzenia badania typu UE w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej (PPE).

Data dodania: 05.12.2017

Aktualny wykaz norm zharmonizowanych można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 89/686/EWG (PPE).

Data dodania: 14.10.2017

Od dnia 1 czerwca 2017 w ocenie typu WE używana jest nowa, zaktualizowana wersja normy zharmonizowanej:

Data dodania: 01.05.2017

W dniu 31 marca 2016 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG). Treść rozporządzenia w językach polskim i angielskim znajdą Państwo w zakładce Linki.

Data dodania: 01.04.2016

Od dnia 1 lutego 2016 w ocenie typu WE używane są nowe, zaktualizowane wersje następujących norm zharmonizowanych:

Data dodania: 01.02.2016


Ostatnia aktualizacja/Last update: 21.12.2017