Logo

BADANIE TYPU UE – KROK PO KROKU

Przed wprowadzeniem na rynek danego wzoru ŚOI producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie kompletuje dokumentację techniczną określoną w Załączniku III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, aby w razie konieczności przedłożyć ją właściwym władzom.
Producenci sporządzają dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku III rozporządzenia PEiR (UE) 2016/425(zwaną dalej „dokumentacją techniczną”), oraz przeprowadzają lub zlecają przeprowadzenie odpowiedniej procedury oceny zgodności.
W dokumentacji technicznej wyszczególnia się wszystkie środki stosowane przez producenta w celu zapewnienia zgodności ŚOI z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 5 i określonymi w załączniku II rozporządzenia PEiR (UE) 2016/425.

Dokumentacja techniczna zawiera przynajmniej następujące elementy:

Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez 10 lat po wprowadzeniu ŚOI do obrotu.

Przed przystąpieniem do oceny należy zidentyfikować środek ochrony (określić nazwę, typ, model), zidentyfikować przeznaczenie wyrobu i wraz z nim zagrożenia, przed którymi ma chronić, przeprowadzić ocenę zagrożeń, przed którymi ŚOI mają zapewnić ochronę, określić normy zharmonizowane wykorzystane w ocenie typu, zidentyfikować surowce użyte do produkcji środka ochrony, zabrać dowody potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań (w praktyce – raporty z badan laboratoryjnych), zidentyfikować i opisać środki stosowane przez producenta w procesie produkcji ŚOI w celu zapewnienia zgodności wytwarzanych ŚOI ze specyfikacjami projektowymi.

Podstawowymi elementami procesu badania typu UE są:

Certyfikat badania typu UE jest ważny 5 lat.

Kontrola produktu w losowych odstępach czasu środków ochrony indywidualnej III kategorii polega na:

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Ocena typu WE ➔ Do pobrania.
Tekst rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, Tekst rozporządzenia ➔ Do pobrania dostępny jest również w zakładce Linki.


Ostatnia aktualizacja/Last update: 01.06.2018