Logo

OCENA TYPU WE – KROK PO KROKU

Przed wprowadzeniem na rynek danego wzoru ŚOI producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie kompletuje dokumentację techniczną określoną w Załączniku III dyrektywy 89/686/EWG, aby w razie konieczności przedłożyć ją właściwym władzom.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez producenta musi zawierać wszystkie istotne dane o środkach zastosowanych przez producenta w celu zapewnienia, że dane ŚOI spełniają podstawowe wymagania odnoszące się do nich:

Przed przystąpieniem do oceny należy zidentyfikować środek ochrony (określić nazwę, typ, model), zidentyfikować przeznaczenie wyrobu i wraz z nim zagrożenia, przed którymi ma chronić, określić normy zharmonizowane wykorzystane w ocenie typu, zidentyfikować surowce użyte do produkcji środka ochrony, zabrać dowody potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań (w praktyce – raporty z badan laboratoryjnych).

Podstawowymi elementami procesu oceny typu WE są:

Certyfikat oceny typu WE jest ważny 5 lat.

Kontrola jakości WE wyrobu finalnego środków ochrony indywidualnej III kategorii polega na:


Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Ocena typu WE ➔ Do pobrania.
Teksty dyrektywy 89/686/EWG oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej dostępne są w zakładce Linki.


Ostatnia aktualizacja/Last update: 14.04.2017