Logo

NADZÓR NAD CERTYFIKATEM BADANIA TYPU UE

Jednostka notyfikowana nr 2534 CERTEX prowadzi badanie typu UE dla środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III. Jednostka prowadzi również nadzór nad środkami ochrony indywidualnej kategorii III dla certyfikatów własnych lub wydanych przez inne jednostki notyfikowane.
Nadzór prowadzony jest na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/425 Załącznik VII, Moduł C2 Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu.

Kontrole produktu

Aby objąć nadzorem certyfikat śoi kategorii III należy:

Po złożeniu wniosku i uzgodnieniu z jednostką przedmiotu i warunków oceny / nadzoru, otrzymają Państwo do zaakceptowania umowę.
Jeśli umowa o nadzór nad certyfikatem dla śoi III kategorii była zawarta wcześniej z inną jednostką notyfikowaną, która jednocześnie wystawiła certyfikat lub tylko prowadziła nadzór, należy ją wypowiedzieć. Zawarcie umowy o nadzór z ITT CERTEX możliwe jest po wygaśnięciu wcześniejszej umowy o nadzór z inną Jednostką Notyfikowaną.

UWAGA: Warunkiem używania czerocyfrowego kodu (w przypadku ITT CERTEX - 2534) obok oznaczenia CE w dokumentach oraz w oznakowaniu śoi jest zawarcie umowy, o której mowa wyżej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procedury nadzoru nad środkami ochrony indywidualnej kategorii III prosimy kontaktować się z biurem jednostki:

Ostatnia aktualizacja/Last update: 18.03.2019