Logo

Podstawą prawną oceny typu WE są wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173), przenoszącego zapisy dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej (89/686/EWG).
ITT CERTEX – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – jest pierwszą w Polsce Jednostką Notyfikowaną, która dla środków ochrony indywidualnej (PPE) uzyskała notyfikację w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Nasza Jednostka bierze udział w pracach European Coordination of Notified Bodies for Personal Protective Equipment.
Jesteśmy sygnatariuszem deklaracji o postępowaniu zgodnie z wynikami prac Coordination of Notified Bodies. Treść deklaracji można znaleźć tutaj.
Szczegółowy zakres akredytacji (dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji - PCA).

ITT CERTEX Sp. z o.o. – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – realizuje proces oceny zgodności WE w zakresie:

Grupa
/
grupy wyrobów
Procedura
/
Moduł
Paragraf rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.259.2173)
(artykuł dyrektywy 89/686/EWG)
/
Moduł  
Odzież
Rękawice
Obuwie
Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
Ocena typu WE
/
Badania typu UE
§ 38 i 39 (Art. 10)
/
Moduł B
Odzież
Rękawice
Obuwie
Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
Środki ochrony indywidualnej kat. III

kontrola jakości WE wyrobu finalnego
/
kontrola produktu w losowych odstępach czasu
§ 40 (Art. 11A)
/
Moduł C2


Podstawowymi elementami procesu oceny typu WE / badania typu UE są:

Certyfikaty oceny typu WE / badania typu UE są ważne 5 lat.

Kontrola jakości WE wyrobu finalnego / kontrola produktu w losowych odstępach czasu środków ochrony indywidualnej III kategorii polega na:


Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Ocena typu WE ➔ Do pobrania.Ostatnia aktualizacja/Last update: 30.01.2018