Logo
Sprawdź ważność certyfikatu wydanego przez ITT CERTEX:      CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE      CERTYFIKAT ZGODNOŚCI


Polski Komitet Normalizacyjny      Wyszukiwarka norm

NANDO Information System - Wykaz jednostek notyfikowanych w zakresie PPE

Strona Internetowa Komisji Europejskiej dotycząca PPE – środków ochrony indywidualnej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG      wersja w j. polskim      wersja w j. angielskim      wersja w innych językach

Dyrektywa 89/686/EWG      wersja w j. polskim      wersja w j. angielskim

Wykaz norm zharmonizowanych      dla rozporządzenia (UE) 2016/425 (PPE) 

Recommendation for Use (RfU) sheets      Horizontal      Verical

01.04.2018      Przewodnik dotyczący stosowania Rozporządzenia (UE) 2016/425

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – ocena zgodności

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

Ustawa o systemie oceny zgodności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (1)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (1)


Ostatnia aktualizacja/Last update: 17.06.2019