Logo


Przedmiotem działania Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o., Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 175, Jednostki Notyfikowanej NB 2534 jest prowadzenie usług certyfikacyjnych oraz szkoleniowych w zakresie wymagań normalizacyjnych i prawnych dla wyrobów włókienniczych oraz urządzeń do ochrony dróg oddechowych, a także systemów zarządzania organizacjami.

ITT CERTEX Sp. z o.o. posiada:

Przyjęty system certyfikacji został opracowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 [EN ISO/IEC 17065:2012] Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Certyfikacja wyrobów prowadzona jest przez personel mający gruntowne przygotowanie, wiedzę praktyczną i wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Stawiamy na kompetencje, jakość obsługi i specjalizację. Instytut współpracuje z akredytowanymi laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, co pozwala na przedstawienie konkurencyjnej oferty i szybką realizację usług. Dajemy naszym klientom poczucie bezpieczeństwa oraz zapewniamy krótkie terminy.

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. posiada personel mający wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie:

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. prowadzi procesy certyfikacji zgodnie z celami przyjętymi w Polityce jakości i deklaracji bezstronności.

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. nie korzysta z żadnych form wsparcia finansowego z tytułu projektów badawczych, dofinansowania państwa, projektów celowych i innych finansowanych z budżetu państwa, Unii Europejskiej, organizacji prywatnych albo publicznych krajowych lub międzynarodowych.


Ostatnia aktualizacja/Last update: 01.12.2018