Logo

Odzież robocza – Ubrania robocze
PN-P-84525:1998

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. prowadzi certyfikację odzieży roboczej oraz materiałów przeznaczonych na odzież roboczą na zgodność z PN-P-84525:1998 Odzież robocza — Ubrania robocze w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji: PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (pdf) albo PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (pdf). Oferujemy certyfikaty zgodności, które wydawane są na okres 18 albo 36 miesięcy.

Należy zwrócić uwagę, że odzież robocza często mylona jest z odzieżą ochronną – ich ocena prowadzona jest przez jednostki notyfikowane w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG), jedną z których jest ITT CERTEX (NB 2534).

Zgodnie z zapisem Kodeksu pracy Rozdział X art. 2377 § 1: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

Odzież robocza nie może być zamiennie nazywana odzieżą ochronną, oznakowanie odzieży roboczej nie może zawierać oznaczenia CE.

Natomiast, odzież ochronna stosowana przez pracownika powinna być dobrana w wyniku przeprowadzonej przez pracodawcę analizy i oceny ryzyka na stanowisku pracy, po zidentyfikowaniu występującego na nim zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, a następnie dobraniu odpowiednich środków ochrony, uwzględniając ryzyko, częstotliwość ekspozycji, włączając w to warunki przechowywania, czyszczenia, naprawy i sprawdzania.

Odzież robocza jest to odzież:

Należy zwrócić uwage, że normy: EN 340 oraz EN ISO 13688 nie są do samodzielnego stosowania. Jest to napisane wprost we wprowadzeniach do obu norm.

Odzież ochronna
Na potrzeby Rozporządzenia (UE) 2016/425 stosuje się następującą definicję środków ochrony indywidualnej:

Poniżej znajdą Państwo wymagania stawiane odzieży roboczej lub materiałom przeznaczonym na odzież roboczą:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja/Last update: 13.12.2018