Logo

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. posiada:

Certyfikat zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami) uprawniający do umieszczania Znaku na wyrobie, zwany certyfikatem PN, może być wydany Organizacji wnioskującej (producentowi, upoważnionemu przedstawicielowi, importerowi, dystrybutorowi) po spełnieniu następujących warunków:

  1. Zostały przeprowadzone, przez laboratoria uznane przez JCW CERTEX za kompetentne, badania potwierdzające zgodność przedmiotu certyfikacji ze wszystkimi wymaganiami Polskiej Normy (Polskich Norm) określonej (określonych) jako właściwej (właściwych) dla przeprowadzenia certyfikacji;
  2. Organizacja wnioskująca wykazała, że jest w stanie zapewnić ciągłość wykazanej zgodności z wymaganiami Polskiej Normy (Polskich Norm) w okresie ważności certyfikatu PN;
  3. JCW CERTEX nie stwierdziła niezgodności podczas postępowania certyfikacyjnego lub niezgodności zostały skutecznie usunięte w terminie uzgodnionym JCW CERTEX i Organizację.

Wydany przez JCW CERTEX certyfikat PN jest ważny przez 3 lata.

PKN jest wyłącznym dysponentem Znaku PN.

Organizacja ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszystkie działania podjęte z własnej inicjatywy bez uzgodnienia z JCW CERTEX i/lub PKN związane z wykorzystaniem Znaku PN w sposób inny niż ustalony w umowie.

w okresie ważności certyfikatu PN, nadzór nad wydanym certyfikatem PN sprawuje JCW CERTEX i przeprowadza co najmniej jeden audit nadzoru w każdym roku obowiązywania certyfikatu PN.

Certyfikat zgodności upoważniający do oznaczania wyrobów znakiem zgodności z Polską Normą mogą otrzymać wyroby krajowe i zagraniczne, spełniające wymagania zawarte we właściwych dla danego wyrobu Polskich Normach.

Celem certyfikacji na zgodność z PN oraz oznaczenie wyrobu Znakiem PN jest:Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Certyfikacja ➔ Do pobrania.Ostatnia aktualizacja/Last update: 09.09.2014