Logo

Badanie typu UE.
Co certyfikujemy?

Środki ochrony indywidualnej kategorii II and III dostępne na rynku Unii Europejskiej muszą być certyfikowane przez jed­nostkę notyfikowaną zgodnie z roz­porządzeniem (UE) 2016/425.

Badanie typu UE –
krok po kroku

Jakie dokumenty, informacje, formularze są potrzebne, aby przystąpić do badania typu UE? Nie zapominajmy o wykonaniu dokumentacji wyrobu, etykiety, instrukcji...

Nadzór nad certy­fi­ka­tem III kategorii

Wyroby sklasyfikowane do kategorii III śoi podlegają obowiązkowemu nadzorowi przez Jednostkę Notyfikowaną.

Przedłużenie ważności
certyfikatu UE

Certyfikat badania typu UE, którego termin ważności upływa, może mieć przedłużoną ważność przez dowolną Jednostkę Notyfikowaną.

Oznakowanie
odzieży ochronnej

Prawidłowe znakowanie odzieży ochronnej jest wyzwaniem dla każdego producenta. Ważne jest zidentyfikowanie norm zharmo­nizowanych, sposobu konserwa­cji, piktogramów i...

Oznakowanie
rękawic ochronnych

Prawidłowe znakowanie rękawic ochronnych może stanowić problem dla producenta. Ważne jest zidentyfikowanie norm zharmo­nizowanych, rozmiaru, piktogramów i...

Do
pobrania

Dokumenty niezbędne do uruchomienia procedury badania typu UE lub nadzoru nad posiadanym certyfikatem: wniosek, kwestionariusz, protokół pobrania prób...

Wydane
certyfikaty WE / UE

Jednostka Notyfikowana nr 2534 prowadzi aktualny wykaz udzielonych certyfikatów. Po wpisaniu numeru certyfikatu można sprawdzić jego aktualność.