Logo

Jednostka Certyfikująca Wyroby, Jednostka Notyfikowana nr 2534 prowadzi aktualny wykaz certyfikowanych wyrobów.

Aby uzyskać informację na temat ważności certyfikatu udzielonego przez ITT CERTEX prosimy kontaktować się z biurem jednostki:
lub skorzystać z poniższej wyszukiwarki. W tym celu należy znać numer certyfikatu.

Wyszukiwanie certyfikatu oceny typu WE / badania typu UE na podstawie jego numeru.

Każdy certyfikat jest zabezpieczony:

Przykład działania bazy
Proszę wpisać do wyszukiwarki numer ITT.0.0.0.0.0.PPE.2534 lub zeskanować kod QR.

Do czego służy kod QR?
Każdy certyfikat udzielony przez Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. zaopatrzony jest w kod QR.
Kod QR zawiera link do bazy certyfikatów dzięki czemu można sprawdzić podstawowe informacje o certyfikacie w tym status certyfikatu:

Kto administruje bazą certyfikatów?
Baza danych administrowana jest tylko przez ITT CERTEX i tylko nasi upoważnieni pracownicy mogą dokonywać w niej zmian.

Jak otrzymać kod QR?
Każdy klient ITT CERTEX, który jest posiadaczem certyfikatu, łącznie z certyfikatem i innymi dokumentami certyfikacyjnymi otrzymuje drogą elektroniczną kod QR – ten sam, który jest wydrukowany na certyfikacie – w formacie: *.png oraz *.jpg.

Gdzie można umieścić kod QR?
Kod można umieszczać na wyrobach będących przedmiotem certyfikatu lub ich opakowaniach, etykietach czy w instrukcjach ale także w reklamach, katalogach lub stronach Internetowych.

Dlaczego posługiwanie się kodem jest korzystne?
Informacja uzyskana poprzez bazę danych w ITT CERTEX pozwala na szybką weryfikację prawidłowości oznakowania wyrobu.
Posłużenie się kodem QR pozwala na sprawdzenie statusu certyfikatu, jego zakresu, rodzaju dokumentów stanowiących podstawę certyfikacji, numeru wydania certyfikatu oraz jego daty ważności.

Numer certyfikatu a wraz z nim kod QR pozostaje niezmienny przez cały okres ważności certyfikatu oraz w przypadku jego przedłużenia, rozszerzenia, aktualizacji.

Minimalny zakres treści certyfikatu wg Załącznika V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Certyfikaty badania typu UE wydawane przez Jednostkę Notyfikowaną ITT CERTEX (NB 2534) zawierają następujące informacje spełniające minimalne wymagania ww. rozporządzenia:

Do certyfikatu badania typu UE dołączany jest załącznik — Sprawozdanie z badania typu UE, którego numer zidentyfikowany jest w certyfikacie.

Ostatnia aktualizacja/Last update: 03.07.2020