Użyteczne linki

 1. Polskie Centrum Akredytacji
 2. Polski Komitet Normalizacyjny – Wyszukiwarka norm
 3. NANDO Information System - Wykaz jednostek notyfikowanych w zakresie PPE
 4. Strona Internetowa Komisji Europejskiej dotycząca PPE – środków ochrony indywidualnej
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
  wersja w j. polskim      wersja w j. angielskim      wersja w innych językach
 6. Wykaz norm zharmonizowanych – dla rozporządzenia (UE) 2016/425 (PPE)
 7. Recommendation for Use (RfU) sheets      Horizontal      Verical
 8. European Coordination of Notified Bodies for Personal Protective Equipment - Recommendation for Use (RfU) zaakceptowane przez Jednostki Notyfikowane
 9. 29.06.2022      Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2022 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2022/C 247/01)
 10. 24.10.2023      Przewodnik dotyczący stosowania Rozporządzenia (UE) 2016/425
 11. REACH – Rozporządzenie  PEiR (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.          REACH – informacje dodatkowe
 12. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – ocena zgodności
 13. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  Data uchylenia aktu: 06.06.2019
 15. Dyrektywa 89/686/EWG      wersja w j. polskim      wersja w j. angielskim
 16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE Tekst mający znaczenie dla EOG
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (1)
 19. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (1)

Ostatnia aktualizacja/Last update: 30-04-2024

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS