Użyteczne linki

 1. Polski Komitet Normalizacyjny – Wyszukiwarka norm
 2. NANDO Information System - Wykaz jednostek notyfikowanych w zakresie PPE
 3. Strona Internetowa Komisji Europejskiej dotycząca PPE – środków ochrony indywidualnej
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
  wersja w j. polskim      wersja w j. angielskim      wersja w innych językach
 5. Wykaz norm zharmonizowanych – dla rozporządzenia (UE) 2016/425 (PPE)
 6. Recommendation for Use (RfU) sheets      Horizontal      Verical
 7. Vertical groups
 8. 01.04.2018      Przewodnik dotyczący stosowania Rozporządzenia (UE) 2016/425
 9. Blue Guidepdf
 10. REACH – Rozporządzenie  PEiR (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.          REACH – informacje dodatkowe
 11. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – ocena zgodności
 12. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  Data uchylenia aktu: 06.06.2019
  Dyrektywa 89/686/EWG      wersja w j. polskim      wersja w j. angielskim
 14. Ustawa o systemie oceny zgodności
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE Tekst mający znaczenie dla EOG
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (1)
 17. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (1)

Ostatnia aktualizacja/Last update: 16-08-2021

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS