PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018 IDT]

Dokument PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018 IDT] Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne [informacja na stronie PKN].

Norma ma status normy zharmonizowanej od dnia 05 marca 2021 r.  – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OJ L 077 - 05.03.2021.

Domniemanie zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym w odniesieniu do:

  • EN 1149-5:2008 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

upływa w dniu 5 września 2022 r.

W dokumencie normatywnym PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018 IDT] Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne określono wymagania materiałowe i konstrukcyjne odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny, w tym kapturów i czapek, stosowanej jako element jednolitego systemu uziemień w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym o minimalnej energii zapłonu nie mniejszej niż 0,016 mJ.

W kontekście dokumentu PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018 IDT] jednolity system uziemień to taki system, w którym personel oraz inne elementy przewodzące są podłączone do ziemi poprzez rezystancję mniejszą niż 108 Ω.

W wymaganiach materiałowych i konstrukcyjnych nie zakłada się uziemienia wyposażenia dodatkowego kontaktującego się z noszoną odzieżą ochronną, np. aparatów oddechowych itp. Jeśli takie dodatkowe wyposażenie powinno być uziemione, mogą być niezbędne inne wymagania niemieszczące się w zakresie niniejszej normy PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018 IDT].

Zakres normy PN-EN 1149-5:2018-10 [EN 1149-5:2018 IDT] nie obejmuje rękawic ochronnych ani obuwia ochronnego rozpraszających ładunek elektrostatyczny, które są odrębnymi i nieintegralnymi częściami ubrania.

Wymagania materiałowe i konstrukcyjne mogą nie zapewniać wystarczającej ochrony w atmosferach palnych wzbogaconych w tlen.

UWAGA Dodatkowe informacje na temat atmosfer palnych wzbogaconych w tlen można znaleźć w CEN/CLC/TR 16832:2015 [1].

Dokument nie ma zastosowania w ochronie przed napięciami w sieciach zasilających.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS